కోరుకొండ

తెలుగు వారి పుణ్య ఫలమేమో… నరసింహుడు అడుగడుగునా కొలువుదీరి ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. కొండపై నిండుగా కొలువున్న నరసింహ క్షేత్రాలలో అరుదైనది 
తెలుగు వారి పుణ్య ఫలమేమో… నరసింహుడు అడుగడుగునా కొలువుదీరి ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. కొండపై నిండుగా కొలువున్న నరసింహ క్షేత్రాలలో అరుదైనది కోరుకొండ. ఇది నిటారుగా నింగినంటుతున్నట్టుగా నిలబడి భక్తులకు పరీక్ష పెడుతుంది. ఈ కొండను ఎక్కడం చక్కటి అనుభవం. ఫాల్గుణ మాస శుక్ల ఏకాదశినాడు జరిగే తీర్థంలో పాల్గొనడం మరో అనుభూతి. ఈ క్షేత్రం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రాజమండ్రికి అతి సమీపంలో ఉంది. 
 ఇది నిటారుగా నింగినంటుతున్నట్టుగా నిలబడి భక్తులకు పరీక్ష పెడుతుంది. ఈ కొండను ఎక్కడం చక్కటి అనుభవం. ఫాల్గుణ మాస శుక్ల ఏకాదశినాడు జరిగే తీర్థంలో పాల్గొనడం మరో అనుభూతి. ఈ క్షేత్రం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రాజమండ్రికి అతి సమీపంలో ఉంది. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *