నా అభిప్రాయం ప్రకారం ‘సత్యమే అన్నింటిలోను గొప్పది. అందు పలు విషయాలు నిహితమై ఉంటాయి. ఈ సత్యం స్థూలంగా ఉండే వాక్సత్యం కాదు. ఇది వాక్కుకు సంబంధించినదేగాక భావానికి సంబంధించిన సత్యం కూడా. ఇది కల్పిత సత్యంగాక సుస్థిరత కలిగిన స్వతంత్రమైన అస్థిత్వంగల సత్యం. అంటే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ అన్న మాట. పరమేశ్వరునికి వ్యాఖ్యలు అనేకం. గొప్పతనాలు అనేకం. ఆ గొప్పతనాలు నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. కొద్దిసేపు నన్ను మోహింపజేస్తాయి. నేనుContinue Reading