సత్యం సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ

నా అభిప్రాయం ప్రకారం ‘సత్యమే అన్నింటిలోను గొప్పది. అందు పలు విషయాలు నిహితమై ఉంటాయి. ఈ సత్యం స్థూలంగా ఉండే వాక్సత్యం కాదు. ఇది వాక్కుకు సంబంధించినదేగాక భావానికి సంబంధించిన సత్యం కూడా. ఇది కల్పిత సత్యంగాక సుస్థిరత కలిగిన స్వతంత్రమైన Continue Reading

Posted On :